Algemene Vergadering

| Nieuws
Algemene Vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Vergaderingen van het

Nederlands Instituut voor Biologie

Op woensdag 20 april 2022 vanaf 16.00 uur vinden in Leiden twee Algemene Vergaderingen van het NIBI plaats. Locatie: BaseClear BV, Sylviusweg 74, 2333 BE Leiden. In verband met de logistiek graag aanmelden voor deze vergaderingen bij Ingeborg Scheurwater via scheurwater@nibi.nl.

Agenda voor de eerste Algemene Vergadering, aanvang 16.00 uur
1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda.
2) Wijziging NIBI-statuten.
3) Sluiting van de vergadering.

Agenda voor de tweede Algemene Vergadering, aanvang 16.15 uur
1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken. 
2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op woensdag 21 april 2021.
3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2021 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 6.
4) Bespreking van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zoals die is gepubliceerd in Bionieuws nummer 7.
5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.
6) Vaststelling van de jaarrekening 2021 en vaststelling van de begroting 2022. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022 vast te stellen.
7) Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Loes Hooijboer, Med; dr. Menno Wiersma en drs. Harm Jaap Smit.
8) Wijziging NIBI-statuten.
9) Presentatie actuele zaken bij het NIBI en bij Bionieuws
10) Rondvraag en sluiting. 


Zie www.nibi.nl/pagina/nibi-statuten voor het verslag van de Algemene Vergadering 2021, voor de concept statuten (voorgestelde wijzigingen april 2022) en voor het jaarverslag en het financiële jaarverslag over 2021.