Algemene vergadering

| nieuws
Algemene vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van het

Nederlands Instituut voor Biologie

De algemene vergadering van het NIBI wordt gehouden op woensdag 19 april 2017 op het NIBI-bureau, Catharijnesingel 54, 3511 GC Utrecht. Aanvang 17.00 uur. (In verband met de catering ontvangen we graag bericht als u de vergadering wilt bijwonen.)

 

Agenda voor de Algemene Vergadering

(zie www.nibi.nl/pagina/nibi-statuten voor het verslag van de Algemene Vergadering 2016 en voor het jaarverslag over 2016)

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.

 

2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 14 april 2016 .

 

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2016 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2017.

 

4) Bespreking van de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2017.

 

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

 

6) Vaststelling van de jaarrekening 2016 en vaststelling van de begroting 2017. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2018 vast te stellen op 103 euro (95 euro bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen 80 euro per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden 25 euro (Extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) 20 euro per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie. Losse abonnementen Bionieuws 135 euro exclusief btw.

 

7) Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Roy Erkens, Jeffrey Verhoef en Peter Bertens. De drie aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

 

8) Week van de Biologie (De NIBI-strategie: het NIBI zet biologie op de kaart). Korte presentatie en brainstorm.

 

9) Rondvraag en sluiting.