Algemene Vergadering

| nieuws
Algemene Vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van het

Nederlands Instituut voor Biologie

De Algemene Vergadering van het NIBI wordt gehouden op woensdag 17 juni 2020 online via Teams. Aanvang 17.00 uur. Als je de vergadering wilt bijwonen, mail dan naar vandenoever@nibi.nl en ontvang een link met uitnodiging voor deelname.

 

Agenda voor de Algemene Vergadering

(zie www.nibi.nl/pagina/nibi-statuten voor het verslag van de Algemene Vergadering 2019 en voor het jaarverslag over 2019)

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.
 
2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 17 april 2019. 

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2018 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 7 van 2020. 

4) Bespreking van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 7 van 2020.

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

6) Vaststelling van de jaarrekening 2019 en vaststelling van de begroting 2020. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 vast te stellen op 103 euro (95 euro bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen 80 euro per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden 25 euro (extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) 20 euro per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie. Losse abonnementen Bionieuws 135 euro exclusief btw.

7) Bestuursverkiezing. Peter Bertens, Roy Erkens en Jeffrey Verhoeff zijn reglementair aftredend  en herkiesbaar. Lydia Sevenster heeft haar bestuurslidmaatschap tussentijds beëindigd. Niek Persoon heeft aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen. Het bestuur stelt voor het bestuur aan te vullen met Mw. Dr. M.C.P.J. (Marie-Christine) Knippels, universitair hoofddocent Universiteit Utrecht.

8) Presentatie actuele zaken bij het NIBI en bij Bionieuws.


9) Rondvraag en sluiting.