Algemene vergadering

| nieuws [verbergen]
Algemene vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van het

Nederlands Instituut voor Biologie

De algemene vergadering van het NIBI wordt gehouden op woensdag 11 april 2018 op het NIBI-bureau, Franz Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht. Aanvang 17.00 uur. (In verband met de catering ontvangen we graag bericht als u de vergadering wilt bijwonen via vandenoever@nibi.nl)

 

Agenda voor de Algemene Vergadering

(zie www.nibi.nl/pagina/nibi-statuten voor het verslag van de Algemene Vergadering 2017 en voor het jaarverslag over 2017)

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken. 


2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 19 april 2017.

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2017 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2018.

4) Bespreking van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2018.

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

6) Vaststelling van de jaarrekening 2017 en vaststelling van de begroting 2018. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2018 vast te stellen op € 103,- (€ 95,- bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen € 80,- per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden € 25,-  (Extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) € 20,- per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie. Losse abonnementen Bionieuws € 135,- exclusief BTW.

7) Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Prof. dr. Stanley Brul, Drs. Bas Reichert en Drs. Harm Jaap Smit. De drie aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om het bestuur te versterken met de drie personen: Drs. Lydia Sevenster, directeur GoedPresteren, daarvoor docent biologie bovenbouw havo/vwo; Loes Hooijboer MEd., docent biologie Nova College MBO laboratorium opleiding; Prof. dr. Vera van Noort, hoogleraar computationele biologie, Universiteit Leiden.


8) Week van de Biologie (vanuit de NIBI strategie: NIBI zet biologie op de kaart). Korte presentatie en brainstorm.

9) Rondvraag en sluiting.