Algemene Vergadering

| nieuws
Algemene Vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van het

Nederlands Instituut voor Biologie

De Algemene Vergadering van het NIBI wordt gehouden op woensdag 17 april 2019 op het NIBI-bureau, Franz Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht. Aanvang 17.00 uur. (In verband met de catering ontvangen we graag bericht als je de vergadering wilt bijwonen via vandenoever@nibi.nl)

 

Agenda voor de Algemene Vergadering

(zie www.nibi.nl/pagina/nibi-statuten voor het verslag van de Algemene Vergadering 2018 en voor het jaarverslag over 2018)

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.

 
2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 11 april 2018 

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2018 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2019 

4) Bespreking van de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2019 

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

6) Vaststelling van de jaarrekening 2018 en vaststelling van de begroting 2019. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 vast te stellen op 103 euro (95 euro bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen 80 euro per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden 25 euro (extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) 20 euro per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie. Losse abonnementen Bionieuws 135 euro exclusief btw.

7) Bestuursverkiezing. Er zijn geen bestuursleden reglementair aftredend. Bert Poolman heeft aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap tussentijds wil beëindigen. Het bestuur zoekt naar een nieuwe kandidaat die de aansluiting met NWO en de KNAW kan bevorderen.

8) Presentatie vernieuwingen bij Bionieuws, de Week van de Biologie en 100 jaar Vakblad voor Biologen. 

9) Rondvraag en sluiting.