Statuten & jaarverslagen

Algemene Vergadering en jaarverslag

Algemene Vergadering van het Nederlands Instituut voor Biologie
De eerstvolgende algemene vergadering van het NIBI vindt plaats op woensdag 20 april 2022 om 17.00 uur. In 2021 werd de vergadering gehouden op woensdag 21 april online via Teams. Het verslag van deze algemene vergadering is te vinden in de lijst met downloads op deze pagina. Onderstaande agendapunten werden besproken.

Agenda voor de Algemene Vergadering woensdag 21 april 2021

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.

2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 17 juni 2020 (zie downloads op deze pagina voor het verslag).

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2020 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2021 (zie ook downloads op deze pagina voor het jaarverslag 2020 of bekijk het jaarverslag in de Bionieuws-app)

4) Bespreking van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 6 van 2021 (zie ook downloads op deze pagina voor het jaarverslag 2020, inclusief jaarrekening 2020 en begroting 2021 of bekijk de stukken in de Bionieuws-app)

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie

6) Vaststelling van de jaarrekening 2020 en vaststelling van de begroting 2021. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 vast te stellen op € 103,- (€ 95,- bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen € 80,- per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden € 25,- (Extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) € 20,- per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie. Losse abonnementen Bionieuws € 135,- exclusief btw.

7) Bestuursverkiezing

Alleen Roy Erkens, Jeffrey Verhoeff, Peter Bertens en Christine Knippels zijn niet aftredend. De rest van het bestuur is aftredend en herkiesbaar. Tijdens de ledenvergadering wordt een nieuw schema van aftreden gepresenteerd waarin op z’n minst niet alle DB-leden tegelijkertijd aftreden. Het bestuur stelt voor het bestuur aan te vullen met Mw. I. Merhai, voorzitter van het Landelijk Overleg Biologie Studenten (LOBS).

8) Huisvesting van het NIBI-bureau

Het bestuur heeft besloten om de huur voor de huidige locatie op te zeggen. Er wordt gezocht naar een vervangende locatie. Tijdens de ledenvergadering wordt een programma van wensen en eisen gepresenteerd dat past bij de nieuwe activiteiten van de vereniging.

Het bestuur is voorts voornemens om serieus te kijken naar de aankoop van een pand waarin het NIBI-bureau kan worden gevestigd. De vergadering wordt daarom gevraagd om in te stemmen met een eventuele verwerving van vastgoed ter waarde van maximaal 500.000 euro en het bestuur te dien aangaande daartoe te machtigen (Artikel 6 lid 6 van de statuten, zie link hier onder). Het bestuur zal tijdens de vergadering mededelingen doen over de mogelijkheden van financiering.

 

9) Presentatie actuele zaken bij het NIBI en bij Bionieuws

 

10) Rondvraag en sluiting

 

Statuten NIBI

Download hier de statuten van het NIBI.