Statuten & jaarverslagen

Algemene Vergadering en jaarverslag

Op donderdag 14 april 2016 vond de Algemene Vergadering van het NIBI plaats op het NIBI-bureau in Utrecht. Lees het NIBI jaarverslag over 2015 (zie Downloads hier onder). Het verslag van de Algemene Vergadering verschijnt hier binnenkort.

 

Agenda voor de Algemene Vergadering

 

1) Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.

 

2) Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 22 april 2015

 

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2015 zoals dat is gepubliceerd Bionieuws.

 

4) Bespreking van de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zoals die zijn gepubliceerd Bionieuws.

 

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

 

6) Vaststelling van de jaarrekening 2015 en vaststelling van de begroting 2016. Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2017 ongewijzigd vast te stellen op € 103,- (€ 95,- bij automatische incasso). Tarief collectieve lidmaatschappen € 80,- per persoon per jaar (betaling via één factuur per collectief). Tarief huisgenootleden € 25,-  (Extra lid op hetzelfde adres, één Bionieuws). Studenten (tot en met het jaar waarin men 26 wordt) € 20,- per jaar, waarna het lidmaatschap wordt voortgezet tegen de normale contributie.

 

7) Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: geen van de bestuursleden is dit jaar aftredend.

 

8) Presentatie NIBI strategie: NIBI zet biologie op de kaart.

 

9) Rondvraag en sluiting.


Statuten NIBI

 
Naam en zetel
Artikel 1

  1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI),
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

 

Doel en middelen
Artikel 2

  1. De vereniging ontleent haar doelstellingen aan de waarde die de biologie vertegenwoordigt in de maatschappij. De biologie draagt onder andere bij aan oplossingen op gebied van voedselbeschikbaarheid, voedselveiligheid, gezondheid, duurzaamheid, natuurbeheer, natuurontwikkeling, behoud van biodiversiteit en management van kringlopen. Biologen dragen bij in het onderzoek.......(voor volledige versie van de statuten, zie Downloads)